Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Bài viết nối bật

Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (22/10/2019)

1. Nội dung của hóa đơn điện tử  (Điều 3): Tên hóa đơn. Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn: Thay đổi so với quy định hiện hành. Đơn vị tính: Ghi theo đơn vị đo lường Việt Nam. Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và […]

Kế toán

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (05/06/2020)

Quy mô của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ   Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 6, Khoản 1 quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:  “1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh […]

Tài chính doanh nghiệp

Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp (10/10/2019)

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp + Đảm bảo hài hoà lợi ích giữa chủ sở hữu doanh nghiệp với các chủ thể khác + Đảm bảo hài hoà lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 […]