Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Cách làm tờ khai thuế 01/GTGT theo quý hoặc theo tháng

Cách làm tờ khai thuế 01/GTGT theo quý hoặc theo tháng:

-Mở phần mền HTKK => Điền MST của doanh nghiệp vào => Đồng ý

-Click vào phần “Hệ thống”: Điền các thông tin cần thiết => “Ghi”

-Chọn “Thuế giá trị gia tăng” => “01/GTGT Tờ khia thuế GTGT khấu trừ (TT 156/2013, TT26/2015)”

Thực hiện theo hình dưới đây (Chọn theo quý hoặc theo tháng và phụ lục nếu có)

Cách làm tờ khai thuế GTGT – Mẫu 01/GTGT;

-Các chỉ tiêu cần nhập trên tờ khai là : Chỉ tiêu (21), (22), (23), (24), (25), (26), (29), (30), (31), (32), (33), (32a), (37), (38), (40b). Còn lại các chỉ tiêu khác phần mềm HTKK sẽ tự động cập nhập.

Chỉ tiêu số (21): Nếu không phát sinh các bạn click vào đây (Lưu ý: Dù doanh nghiệp không phát sinh gì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT)

Chỉ tiêu số (22): Thuế GTGT còn được khấu từ từ kỳ trước chuyển sang (Chỉ tiêu này lấy từ chỉ tiêu số (43) của tờ khai kỳ trước chuyển sang)

Lưu ý: Chỉ tiêu này phần mềm sẽ tự cập nhập. Nhưng nếu cài lại HTKK mà không sao lưu thì phải nhập bằng tay chỉ tiêu này.

Kê khai hóa đơn GTGT đầu vào:

Chỉ tiêu số (23): Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu sô (24): Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào là tổng số tiền thuế GTGt của hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ (Tất cả số tiền thuế GTGT được khấu trừ hoặc không được khấu trừ)

Chỉ tiêu số (25): Tổng số GTGT được khấu trừ kỳ này là tổng số tiền GTGT mua vào trong kỳ đủ điều kiện được khấu trừ.

Kê khai hóa đơn GTGT đầu ra:

Chỉ tiêu số (26): Hàng háo, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không chịu thuế GTGT.

Chỉ tiêu số (27) và (28): Phần mềm sẽ tự động cập nhập

Chỉ tiêu số (29): Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% là tổng doang thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0%.

Chỉ tiêu số (30) và (31): Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% là tổng doanh thu bán ra trong kỳ cửa mặt hàng chịu thuế thuất GTGT 5% và tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu số (32) và (33): Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 10% và tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu số (32a): Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ( Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT tại điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC)

Các chỉ tiêu số (34), (35), (36): Phần mềm sẽ tự cập nhập

Chỉ tiêu số (37): Điều chỉnh giảm: Nếu chỉ tiêu số (43) trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm thì nhập số tiền đó vào chỉ tiêu số (37) của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu số (38): Điều chỉnh tăng: Nếu chỉ tiêu số (43) trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung của kỳ trước là số dương thì nhập số tiền đó vào chỉ tiêu số (38) của kỳ hiện tại.

Lưu ý: Chỉ tiêu số (37) và số (38) chỉ thực hiện khi kỳ trước có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của cơ quan thuế.

Chỉ tiêu số (39) đến chỉ tiêu số (43): Phần mềm tự động cập nhập

Chỉ tiêu số (40b):

-Chỉ áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự á đàu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dư án và phải bù trừ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

-Chỉ tiêu số (40b) nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu số (28a) “Thuế GTGt mua vào của dự án dầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu số (28a) trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu (40a)

Chỉ tiêu số (40): Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phải nộp tiền thuế

Chỉ tiêu số (43): Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang chỉ tiêu số (22) của kỳ sau và kkoong phải nộp tiền thuế.

Một số ví dụ minh họa:

VD1: Công ty A sản xuất kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT. Trong quý có phát sinh:

Doanh thu: 800.000.000 đồng

Chi phí hóa đơn đầu vào: 100.000.000 đồng. Thuế GTGT đầu vào: 10.000.000

Cách kê khai các chỉ tiêu số (23), (24), (25), (26) như sau:

Chỉ tiêu số (23): 100.000.000

Chỉ tiêu số (24): 10.000.000

Chỉ tiêu số (25): 0 ( Do công ty sản xuất kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế nên không được khấu trừ)

Chỉ tiêu số (26): 800.000.000

VD2: Công ty A sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT 10%. Trong quý phát sinh như sau:

Doanh thu: 800.000.000 đồng. Thuế GTGT đầu ra: 80.000.000 đồng

Hóa đơn đầu vào: 200.000.000 đồng. Thuế GTGT đầu vào: 20.000.000 đồng. Và có mua 1 xe ô tô giá trị 2.000.000.000 đồng. Thuế GTGT: 200.000.000 đồng.

Cách kê khai chỉ tiêu số (23), (24), (25), (32), (33) như sau:

Chỉ tiêu số (23): 200.000.000 + 2.000.000.000 = 2.200.000.000

Chỉ tiêu số (24): 20.000.000 + 200.000.000 = 220.000.000

Chỉ tiêu số (25): 20.000.000 + 160.000.000 = 180.000.000 đồng ( Do công ty A không phải doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, du lịch, khách sạn, ô tô dùng làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) => Nên thuế GTGT của ô tô mưa vào chỉ được khấu trừ 160.000.000 đồng

Chỉ tiêu số (32): 800.000.000

Chỉ tiêu số (33): 80.000.000

VD3: Công ty A sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT 10% và không chịu thuế. Trong quý có phát sinh như sau:

Tổng doanh thu: 2.000.000.000 đồng trong đó:

-Doanh thu từ việc bán hàng chịu thuế GTGT 10%:1.500.000.000 đồng. Thuế GTGT: 150.000.000 đồng

-Doanh thu từ việc bán hàng không chịu thuế: 500.000.000 đồng.

Hóa đơn đầu vào gồm:

Hóa đơn đầu ra dùng riêng cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế: 200.000.000 đồng. Thuế GTGT đầu vào: 20.000.000 đồng.

Hóa đơn đầu vào dùng riêng cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng không chịu thuế: 150.000.000 đồng. Thuế GTGT đầu vào: 15.000.000 đồng.

Hóa đơn đầu vòa dùng chung cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế: 100.000.000 đồng. Thuế GTGT: 10.000.000 đồng.

Cách kê khai chỉ tiêu (23), (24), (25), (26), (32), (33) như sau:

Chỉ tiêu số (23): 200.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000 = 450.000.000

Chỉ tiêu số (24): 20.000.000 + 15.000.000 + 10.000.000 = 45.000.000

Chỉ tiêu số (25): 20.000.000 + 7.500.000 = 27.500.000

=> Cách tính chỉ tiêu số (25)

Tiền thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế sẽ được khấu trừ toàn bộ ( Ghi vào chỉ tiêu 25)

Tiền thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng không chịu thuế sẽ không được khấu trư (Không được ghi vào chỉ tiêu 25)

Tiền thuế GTGT đầu ra dùng chung cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế sẽ được phân bổ dựa vào doanh thu như sau:

+Doanh thu từ việc bán hàng chịu thuế là 1.500.000.000 đồng chiếm 75%

+Doanh thu từ việc bán hàng không chịu thuế là 500.000.000 đồng chiến 25%

Vậy số thuế GTGT đầu vào dùng chung là 10.000.000 đồng sẽ được phân bổ như sau: số thuế được khấu trừ 10.000.000 x 75% = 7.500.000 đồng

Chỉ tiêu số (26): 500.000.000

Chỉ tiêu số (32): 1.500.000.000

Chỉ tiêu số (33): 150.000.000

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây