Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Quy mô của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ  

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 6, Khoản 1 quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:

 “1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.”

Điều 6, Khoản 2 quy định về doanh nghiệp nhỏ như sau:

 “2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Số lượng các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và ảnh hưởng tới NSNN khi giảm thuế TNDN

Cả nước hiện có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động (tính đến cuối năm 2019), trong đó nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn 93% tổng số doanh nghiệp. Tuy chỉ có quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhưng các doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Việc áp dụng thuế ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có ý nghĩa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và mở rộng sản xuất, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.


Các năm trước đây, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thuộc nhóm nhỏ và vừa: Trong giai đoạn 2013 – 2015, được áp dụng mức thuế suất 20% (thấp hơn mức thuế suất phổ thông 25%, 22%) . Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế TNDN nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Theo dự thảo Nghị quyết: Thuế suất 15% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ và thuế suất 17% áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ. Miễn thuế TNDN trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh (Điều kiện: Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, có thời gian sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu).

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ 4.

Mức thuế suất ưu đãi 15% và 17% không áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật Thuế TNDN), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản…

Nếu dự thảo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, thu ngân sách Nhà nước sẽ giảm khoảng 15.500 tỷ đồng mỗi năm. Tuy ngân sách Nhà nước gặp khó khăn nhưng về lâu dài, sự phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ sẽ có tác động lớn đến sự phát triển chung của cả nền kinh tế.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây