Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/20195 sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015  hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế (19/12/2019)
2 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015  hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế (19/12/2019)
3 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016  hướng dẫn về Lệ phí Môn bài (18/12/2019)
4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về Lệ phí môn bài. (18/12/2019)
5 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 15/5/2017:  Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)
6 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)
7 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 23/4/2019:  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)
8   Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)