Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)
2   Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)
3 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 sửa đổi bổ sung Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế GTGT và Luật quản lý thuế (27/09/2019)
Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 sửa đổi bổ sung Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
4 Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế (GTGT,TTĐB, TNCN,QLT) (27/09/2019)
Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. có hiệu lực từ 01/01/2015. Đối với Thuế Tiêu thụ đặc biệt, đã bãi bỏ các quy định về giá tại Điều 6 của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 (ngày 14/11/2008).
5 Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (27/09/2019)
Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, quyết định tăng thêm 5% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với một số mặt hàng và dịch vụ từ ngày 01/01/2016
6 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 , có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009 (26/09/2019)
Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 gồm 4 chương, 11 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.