Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (05/06/2020)
Quy mô của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ   Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 6, Khoản 1 quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:  “1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh […]
2 Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp (10/10/2019)
Nguyên tắc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp + Đảm bảo hài hoà lợi ích giữa chủ sở hữu doanh nghiệp với các chủ thể khác + Đảm bảo hài hoà lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 […]
3 Tình huống thực tế – Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương (08/10/2019)
Công ty Cổ phần Như Ý kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán kế toán theo TT 200. Có tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương.
4 Tình huống thực tế – Kế toán các khoản nợ phải trả (08/10/2019)
Công ty Cổ phần Như Ý kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán kế toán theo TT 200…
5 Tình huống thực tế – Kế toán các khoản phải thu (08/10/2019)
Hàng tồn kho được đánh giá theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.
6 Tình huống thực tế hàng tồn kho (04/10/2019)
Công ty Như ý hạch toán kế toán theo TT 200 và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
7 Tình huống thực tế TSCĐ (04/10/2019)
Công ty Như ý hạch toán kế toán theo TT 200 và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.
8 Tình huống thực tế CCDC (04/10/2019)
Ngày 06/01/2019 Công ty Như Ý mua CCDC là 1 máy in sử dụng ở bộ phận bán hàng, giá mua theo hoá đơn GTGT là 6.000.000 đồng thuế GTGT là 10%…