Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Kế toán quản trị doanh thu, kết quả kinh doanh (01/10/2019)
Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của DN…
2 Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư (30/09/2019)
Đầu tư là quá trình sử dụng vốn để hình thành tài sản cần thiết, sau đã khai thác và sử dụng nhằm mục đích thu được lợi nhuận trong tương lai.
3 Quản trị chi phí, giá thành (27/09/2019)
Kế toán chi phí hiện đại: chi phí phát sinh thuộc vào hoạt động nào thì phân bổ theo tiêu thức của hoạt động đó, cách làm này chính xác hơn nhưng lại phức tạp
4 Kế hoạch ngân sách (27/09/2019)
Quy trình lập kế hoạch ngân sách có rất nhiều, tuy nhiên chúng ta có thể xem xét qua 4 mục đích chính: Dự báo, Phân bổ nguồn lực, Là thước đo, Là mục tiêu thực hiện
5 Đọc và phân tích BCTC (05/09/2019)
BCTC được thể hiện ở hai dạng: BCTC đã được kiểm toán và BCTC chưa được kiểm toán. Vậy khi chúng ta đọc và phân tích với những BCTC đã được kiểm toán, chúng ta nên lưu ý những ý kiến của kiểm toán đưa ra.
6 Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả kinh doanh (03/08/2019)
Có những chỉ tiêu nào thường dùng để đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
7 Nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí (03/08/2019)
Mô hình KTQT chi phí là một công cụ cung cấp thông tin cho cấp quản trị DN nên cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng