Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Tình huống thực tế – Kế toán các khoản nợ phải trả (08/10/2019)
Công ty Cổ phần Như Ý kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán kế toán theo TT 200…
2 Tình huống thực tế – Kế toán các khoản phải thu (08/10/2019)
Hàng tồn kho được đánh giá theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.
3 Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả theo TT 200 (20/09/2019)
Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của DN.
4 Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải thu theo TT 200 (20/09/2019)
Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của DN.