Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (05/06/2020)
Quy mô của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ   Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 6, Khoản 1 quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:  “1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh […]
2 Các khoản doanh thu để tính vào thu nhập chịu thuế (02/08/2019)
Theo quy định của điều 5 thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 3 thông tư  96/2015/TT-BTC
3 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (02/08/2019)
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên những quy định mới nhất
4 Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế (02/08/2019)
Các khoản chi loại trừ khỏi những khoản chi không tương ứng với doanh thu thuế
5 Các khoản thu nhập khác (02/08/2019)
Theo điều 7 thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 5 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản thu nhập khác
6 Các khoản thu nhập được miễn thuế (02/08/2019)
Theo điều 8 thông tư 48/2014/TT-BTC và điều 6 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản thu nhập được miễn thuế
7 Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau không tính vào chi phí được trừ (02/08/2019)
Theo thông tư 48/2014/TT-BTC quy định
8 Một số trường hợp cụ thể về chi phí khấu hao tài sản không được trừ khi tính thu nhập doanh nghiệp (02/08/2019)
Giải thích cụ thể các trường hợp chi phí khấu hao tài sản không được trừ khi tính thu nhập doanh nghiệp