Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Nghị đinh số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dich vụ

Ngày 17/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị đinh số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dich vụ.

Nghi định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm của 6 Điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP (Điều 4,5,6,8,10 và 22):

  1. Bỏ loại Hóa đơn Xuất khẩu.
  2. Bổ sung quy định doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn tự in phải có văn bản đề nghị gửi cơ quan thuế và quy định các doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn mua từ cơ quan thuế trong thời hạn 12 tháng.
  3. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hoá đơn kể từ khi có mã số thuế.
  4. Các cá nhân, hộ kinh doanh không được đặt in, tự in hóa đơn mà phải mua hóa đơn ở cơ quan thuế.
  5. Sửa đổi, bổ sung điều kiện, trách nhiệm của Tổ chức nhận in hóa đơn, Tổ chức cung cấp dịch vụ phần mềm tự in hóa đơn.

.Nghị định 04/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2014.

Xem văn bản đầy đủ tại đây

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây