Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về Lệ phí môn bài.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Kể từ ngày Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế hết hiệu lực thi hành.

 

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch tính theo giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước 

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần nộp thuế môn bài căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

         Kể từ ngày 01/01/2017 (ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP), Thuế Môn bài được chuyển thành Lệ phí Môn bài.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây