Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp

+ Đảm bảo hài hoà lợi ích giữa chủ sở hữu doanh nghiệp với các chủ thể khác

+ Đảm bảo hài hoà lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài.

Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước

Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 quy định: Lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

1. Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có).

2. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.

3. Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các nội dung quy định tại các Khoản 1, 2 được phân phối như sau:

a) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển.

b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

– Xếp loại A được trích 3 tháng lương thực hiện

– Xếp loại B được trích 1,5 tháng lương thực hiện

– Xếp loại C được trích 1 tháng lương thực hiện

Doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập

c) Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên

– Xếp loại A được trích 1,5 tháng lương thực hiện của Viên chức quản lý doanh nghiệp;

– Xếp loại B được trích 01 tháng lương thực hiện của Viên chức quản lý doanh nghiệp;

– Xếp loại C hoặc doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên.

d) Các doanh nghiệp trích hai quỹ khen thưởng, phúc lợi mà không đủ mức theo quy định tại Điểm b Khoản này, thì được giảm trừ phần trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi nhưng tối đa không vượt quá mức trích vào quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính.

đ) Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập theo quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản này được nộp về Ngân sách nhà nước.

Chính sách cổ tức của công ty cổ phần

Cổ tức và nguồn gốc cổ tức

Khái niệm: Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế dành để trả cho cổ đông hiện hành

Nguồn gốc: Từ lợi nhuận sau thuế

Chính sách cổ tức: thể hiện quyết định giữa việc trả lợi nhuận cho cổ đông so với việc tái đầu tư lợi nhuận vào chính công ty đó.

Mục tiêu của chính sách cổ tức: Tối đa hóa giá trị cụng ty

 

Quy định pháp lý về trả cổ tức ở VN

 Công ty cổ phần chỉ được trả Cổ tức:

+ Từ lợi nhuận ròng đã thực hiện

+ Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế

+ Sau khi đã bù lỗ

+ Phải đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn

Các chỉ tiêu đánh giá chính sách cổ tức

– Thu nhập một cổ phần thường (EPS)

– Cổ tức một cổ phần thường (DPS)

– Hệ số chi trả cổ tức

– Tỷ lệ cổ tức

– Tỷ suất cổ tức

– Hệ số giá trên thu nhập (PE)

Các chính sách trả cổ tức

a. Chính sách ổn định cổ tức

–  Theo chính sách này Công ty đảm bảo duy trỡ việc trả cổ tức liờn tục qua các năm, mức trả cổ tức qua các năm là tương đối ổn định mặc dự lợi nhuận hàng năm có thể biến động.

–  Hiện nay do hiện tượng lạm phỏt làm ch o các công ty có xu hướng trả cổ tức tăng trưởng theo một tỷ lệ nhất định. 

*Ưu điểm của chính sách ổn định cổ tức:

  • Chính sách cổ tức ổn định đưa ra thông tin hay tín hiệu về sự ổn định trong kinh doanh
  • Tạo ra thu nhập thực tế cho cổ đông. Có rất nhiều cổ đông sử dụng cổ tức để đáp ứng nhu cầu chi tiêu hiện tại
  • Ổn định thành phần cổ đông, thuận lợi cho công tác quản lý
  • Giúp công ty dễ dàng niêm yết chứng khoán
    *Hạn chế của chính sách ổn định cổ tức:
  • Ảnh hưởng đến nguồn vốn bên trong
  • Công ty phải phát hành chứng khoán mới để huy động vốn dẫn đến mất chi phí phát hành và chi sẻ quyền kiểm soát.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây