Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Sẽ thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế TNCN

Tổng cục Thuế đã báo cáo với Bộ Tài chính về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là người làm công ăn lương, bởi vì theo thống kê, biến động của Chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ vượt 20% trong năm 2019. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh không ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách.

Khoản 1, Điều 19 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012  sửa đổi Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 quy định: Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Theo số liệu thống kê của ngành Thuế, từ tháng 7/2013 (thời điểm Luật thuế TNCN sửa đổi có hiệu lực thi hành) đến tháng 6/2019, chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng thêm 18,17%. Theo điều hành của Chính phủ, dự kiến năm 2019, mức tăng CPI khoảng dưới 4%. Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ vượt trên 20% so với thời điểm Luật thuế TNCN có hiệu lực.

Do vậy, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính dự thảo nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Hiện nay, quy định mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng (43,2 triệu đồng/năm).

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây