Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Đầu tư vốn của doanh nghiệp (30/09/2019)
Đầu tư là quá trình sử dụng vốn để hình thành tài sản cần thiết, sau đã khai thác và sử dụng nhằm mục đích thu được lợi nhuận trong tương lai.