Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Huy động vốn (26/09/2019)
phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp: dựa vào quan hệ sở hữu vốn, dựa vào thời gian sử dụng vốn, Các mô hình tài trợ vốn lưu động, dựa theo phạm vi huy động…