Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp (10/10/2019)
Nguyên tắc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp + Đảm bảo hài hoà lợi ích giữa chủ sở hữu doanh nghiệp với các chủ thể khác + Đảm bảo hài hoà lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 […]
2 Phân phối lợi nhuận (30/09/2019)
Lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo…