Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015  hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế

Với các quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế, cơ quan Thuế đã chuyển việc hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử (khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử) sang việc hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử và công khai quá trình giải quyết hồ sơ của người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông tư 110/2015/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuế điện tử; bổ sung việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử (tra cứu thông tin người nộp thuế, gửi các thông báo của cơ quan thuế); bổ sung quy định về chữ ký số trong giao dịch điện tử; bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, sửa đổi theo hướng ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ GTGT về giao dịch điện tử giữa Tổng cục Thuế và tổ chức T-VAN; …

 

Thông tư 110/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/9/2015, thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 (hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế), Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC). 

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây