Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016  hướng dẫn về Lệ phí Môn bài

          Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài.

Thông tư 302/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Thông tư 302/2016/TT-BTC bãi bỏ Điều 17 Thông tư số    156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và thay thế các Thông tư sau:

  1. a) Thông tư số 96/2002/TT-BTCngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 về điều chỉnh mức thuế môn bài;
  2. b) Thông tư số 113/2002/TT-BTCngày 16/12/2002 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002;
  3. c) Thông tư số 42/2003/TT-BTCngày 07/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sungThông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây