Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/20195 sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015  hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế

Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

– Thời gian nộp hồ sơ thuế:

+ Quy định rõ về  thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế).

+ Căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế (NNT).

– Bỏ nội dung về không bị xử phạt VPHC về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, miễn tiền chậm nộp

– Bổ sung lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan Thuế, nộp tiền thuế tại KBNN hoặc ngân hàng thương mại trong thời gian Cổng TTĐT của TCT bị lỗi.

– Thêm quy định về việc cấp tài khoản khi giao dịch: NNT được cấp một tài khoản chính để thực hiện các giao địch điện tử với cơ quan Thuế; được sử dụng tài khoản chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng TTĐT của TCT.

– Điều kiện để cá nhân thực hiện giao địch điện tử với cơ quan Thuế: Cá nhân thực hiện giao địch điện tử với cơ quan Thuế  bằng mã xác thực giao địch điện tử phải là cá nhân đã có mã số thuế.

– Thời hạn TCT trả Thông báo  01-1/TB-TĐT (Đăng ký thuế điện tử) cho NNT:  Chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận hồ sơ Đăng ký thuế  điện tử.

– Sửa đổi thời hạn CQT kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ Đăng ký thuế  lần đầu có sai sót: 02 ngày làm việc.

– Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số  biểu mẫu.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây