Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tình huống thực kế toán vốn bằng tiền

Tình huống 1:

Công ty CP Thương mại ABC, chuyên kinh doanh dầu ăn (Được thành lập trong tháng 2/2019, Cty áp dụng hình thức kế toán theo TT200 và hình thức ghi sổ nhật ký chung và Cty tính thuế GTGT theo PP khấu trừ), trong kỳ tháng 2/2019 có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Ngày 6/2/2019. Cty Nhận tiền góp vốn bằng tiền mặt của ông Nguyễn Văn A 1.000.000.000 đồng
Giải:
Chứng từ: Phiếu thu có đầy đủ chữ ký theo quy định

Ghi sổ kế toán
Ghi sổ nhật ký chung (Cty áp dụng hình thức chung)

Nợ TK 1111: 1.000.000.000 đồng
Có TK 4111: 1.000.000.000 đồng

Ghi sổ cái tài khoản 1111 và 4111 : 1.000.000.000 đồng

2. Ngày 6/2/2019 . Cty nhận tiền góp vốn bằng tiền gửi Ngân hàng tại Ngân hàng VCB với số tiền 1.100.000.000 đồng của bà Nguyễn Thị B
Giải:
Chứng từ: Giấy báo có Ngân hàng và Sổ phụ ngân hàng
Ghi sổ kế toán
Ghi sổ nhật ký chung

Nợ TK 1121_VCB: 1.100.000.000 đồng
Có TK 4111: 1.100.000.000 đồng

Ghi sổ cái tài khoản TK1121 và TK 4111: 1.100.000.000 đồng

3. Ngày 8/2/2019. Cty trả tiền thuê nhà cho chủ nhà là Nguyễn Văn C số tiền 8.000.000 đồng/tháng bằng tiền mặt.

Giải:
Chứng từ: Hợp đồng + GCNQSH photo công chứng chủ nhà + Phiếu chi

Ghi sổ kế toán
Ghi sổ nhật ký chung

Nợ TK 6427: 8.000.000 đồng
Có TK 1111: 8.000.000 đồng

Ghi sổ cái TK 6427 và sổ cái TK 1111: 8.000.000 đồng
4. Ngày 8/2/2019. Cty mua đồ dùng văn phòng tại nhà sách Tiền Phong, Nhà sách Tiền Phong xuất hóa đơn GTGT cho Cty với giá chưa VAT là 5.000.000 đồng và VAT là 10%: 500.000 đồng. Cty trả bằng tiền mặt
Giải
Chứng từ: Phiếu chi và hóa đơn tài chính của nhà sách Tiền Phong
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ nhật ký chung

Nợ TK 6427 hoặc 641 (BP bán hàng): 5.000.000 đồng
Nơ TK 1331: 500.000 đồng
Có TK 1111: 5.500.000 đồng

Ghi vào sổ cái TK 642; sổ cái TK 1331 và sổ cái TK 1111

5. Ngày 10/2/2019 Cty trả tiền cho Công ty Phong Nam bằng chuyển khoản tại Ngân hàng VCB với số tiền là 20.000.000 đồng
Giải
Bộ chứng từ: UNC
Ghi sổ sách kế toán
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 331 (Phong Nam): 20.000.000 đồng
Có TK 1121_VCB: 20.000.000 đồng

Ghi vào sổ cái TK 331 và TK 1121
Ghi vào sổ chi tiết của TK 331 đối tượng chi tiết là Công ty Phong Nam

6. Ngày 10/2/2019 Cty bán hàng thu bằng tiền gửi ngân hàng của khách hàng với số tiền là 100.000.000 đồng ( Dầu ăn A, số lượng 10 thùng, đơn giá 10.000.000 đồng/thùng chưa bao gồm thuế GTGT, thuế GTGT 10%). Công ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.
Giải
Bộ chứng từ:
Giấy báo có của NH, Hóa đơn đầu ra, Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, bảng kê bán hàng, biên bản giao nhận hàng.
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ nhật ký chung, ghi 2 nghiệp vụ

Nghiệp vụ 1: doanh thu bán hàng

Nơ TK 1121_VCB: 110.000.000 đồng
Có TK 5111: 100.000.000 đồng
Có TK 3331: 10.000.000 đồng

Nghiệp vụ 2: Giá vốn hàng bán

Nợ TK 6321: 90.000.000 đồng
Có TK 1561 : 90.000.000 đồng

Ghi sổ cái TK 1121, 5111, 3331, 6321, 1561.

>> Nguyên lý kế toán vốn bằng tiền

Tình huống 2:

Công ty CPTM XYZ áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Bán hàng thu tiền mặt 10.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 1.000.000 đồng
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu thu, hóa đơn đầu ra, hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, bảng kê bán hàng, biên bản giao nhận hàng…
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung:

Nợ TK 1111: 11.000.000 đồng
Có TK 3331:   1.000.000 đồng
Có TK 5111: 10.000.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 1111, 33311, 5111.

2. Đem tiền mặt gửi vào ngân hàng VCB 11.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu chi, giấy nộp tiền vào tài khoản ngân hàng VCB
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 1131: 11.000.000 đồng
Có TK 1111: 11.000.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 1131, 1111

3. Thu tiền mặt do bán thanh lý TSCĐ hữu hình 10.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 1.000.000 đồng.
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu thu, hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung:

Nợ TK 1111: 11.000.000 đồng
Có TK 3331: 1.000.000 đồng
Có TK 711: 10.000.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 1111, 3331, 711

4. Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 330.000 đồng, trong đó thuế GTGT 30.000 đồng
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu chi, hóa đơn vận chuyển, biên bản hoàn thành vận chuyển
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung:

Nợ TK 811: 300.000 đồng
Nợ TK 1331: 30.000 đồng
Có TK 1111: 330.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 811, 1331, 1111

5. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 200.000 đồng
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu chi, hóa đơn vận chuyển, biên bản hoàn thành vận chuyển
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 6418: 200.000 đồng
Có TK 1111: 200.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 6418, 1111

6. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên A mua hàng 8.000.000 đồng
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng
Ghi sổ kế toán
Ghi sổ Nhật ký chung:

Nợ TK 141: 8.000.000 đồng
Có TK 1111: 8.000.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 141, 1111
Ghi sổ chi tiết TK 141 – nhân viên A

7. Nhận được giấy báo có của ngân hàng VCB về số tiền gửi ở nghiệp vụ 2.
Giải:
Bộ chứng từ: Giấy báo có ngân hàng VCB
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 1121_VCB: 11.000.000 đồng
Có TK 1131: 11.000.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 1121ACB, 1131

8. Vay ngắn hạn NH VCB về nhập quỹ tiền mặt 200.000.000 đồng
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu thu và hợp đồng vay
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 1111: 200.000.000 đồng
Có TK 311: 200.000.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 1111, 311
Ghi sổ chi tiết TK 341 – ngân hàng VCB

9. Mua vật liệu A nhập kho giá chưa thuế 30.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TGNH VCB
Giải:
Bộ chứng từ: Ủy nhiệm chi, giấy báo nợ ngân hàng VCB, hóa đơn tài chính
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 1521: 30.000.000 đồng
Nợ TK 1331: 3.000.000 đồng
Có TK 1121 VCB: 33.000.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 1521, 1331, 1121 VCB
Ghi sổ chi tiết 1521 – vật liệu A

9.1 . Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu A mua vào 220.000 đồng trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 20.000 đồng
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu chi, hóa đơn vận chuyển
Ghi sổ kế toán
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 1521: 200.000 đồng
Nợ TK 1331: 20.000 đồng
Có TK 1111: 220.000 đồng

Ghi vào sổ cái các TK 1521, 1331, 1111
Ghi sổ chi tiết 1521 – vật liệu A

10. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 150.000 đồng, không có hóa đơn GTGT
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu chi, bảng kê…

Ghi sổ kế toán
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 6427: 150.000 đồng
Có TK 1111: 150.000 đồng

Ghi sổ cái TK 1111, 6427

11. Nhận giấy báo có lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng VCB là 5.000.000 đồng.
Giải:
Bộ chứng từ: Giấy báo có ngân hàng VCB
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 1121_VCB: 5.000.000 đồng
Có TK 515: 5.000.000 đồng

Ghi sổ cái TK 1121_VCB, TK 515

12. Chi TGNH _ VCB để trả lãi vay NH_VCB 2.000.000 đồng
Giải:
Bộ chứng từ: Giấy báo nợ ngân hàng VCB
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 635: 2.000.000 đồng
Có TK 1121_VCB: 2.000.000 đồng

Ghi sổ cái các TK 1121_VCB, TK 635

13. Chi tiền mặt thanh toán lương tháng 02 cho nhân viên 10.000.000 đồng
Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu chi, bảng chấm công, bảng lương, phiếu lĩnh lương.
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 3341: 10.000.000 đồng
Có TK 1111: 10.000.000 đồng

Ghi vào sổ cái các TK 3341, TK 1111

Tình huống 3:

1. Ngày 19/2/2019, Cty A dùng tiền mặt nộp thuế GTGT số tiền là 1.000.000 đồng, thuế TNDN 22.000 đồng, thuế TNCN 100.000 đồng, Phí , kệ phí khác là 20.000 đồng.

Giải:
Bộ chứng từ: Phiếu chi, thông báo nộp thuế.
Ghi sổ kế toán:
Ghi sổ Nhật ký chung

Nợ TK 3331: 1.000.000 đồng

Nợ TK 3334: 22.000 đồng

Nợ TK 3335: 100.000 đồng

Nợ TK 3339: 20.000 đồng

Có TK 1111: 1.142.000 đồng

Ghi vào sổ cái các TK 1111, TK 3331, TK 3334, TK 3335, TK 3339

>> Nguyên lý kế toán vốn bằng tiền

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây