Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tình huống thực tế – Kế toán các khoản nợ phải trả

>> Xem thêm: Tình huống thực tế – Kế toán các khoản phải thu

Công ty Cổ phần Như Ý kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán kế toán theo TT 200. Hàng tồn kho được đánh giá theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dư đầu kỳ ngày 1/1/2019 trên sổ sách như sau:

–  TK 331: 200.000.000 đồng

+ TK 331 _ Cty Hùng Dũng (dư nợ): 300.000.000 đồng

+ TK 331_ Cty Đại Nam (dư có): 500.000.000 đồng

– Tài khoản 156 (4.000 chai dầu): 120.000.000 đồng

– Tài khoản 157 (5.000 chai dầu) : 150.000.000 đồng

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ như sau:

1. Ngày 2/1/2019 nhập kho 2.000 chai dầu của Công ty Thoải Mái chưa thanh toán. Đơn giá chưa thuế ghi trên hoá đơn là 30.000 đồng/chai thuế GTGT 10%.

2. Ngày 16/1/2019 thanh toán tiền mua hàng cho Công ty Thoải Mái số tiền là 6.600.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng.

3. Ngày 16/1/2019 Công ty xử lý số nợ không ai đòi của khoản phải trả cho Công ty Nhất Ta từ 10 năm trước. Số tiền là 5.000.000 đồng được tính vào khoản thu nhập khác.

4. Ngày 16/1/2019 thanh toán tiền mua hàng cho Công ty Thoải Mái số tiền là 8.800.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng đã bao gồm thuế GTGT 10%. Nhưng hàng chưa nhập về kho.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây