Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tình huống thực tế – Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương

Công ty Cổ phần Như Ý kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán kế toán theo TT 200. Có tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương trong tháng 6/2017 như sau:

>> Xem thêm: Tình huống thực tế – Kế toán các khoản nợ phải trả

1. Tính tiền lương phải trả cho:

– Bộ phận quản lý: 50.000.000 đồng

– Bộ phận bán hàng: 60.000.000 đồng

– Bộ phận sản xuất trực tiếp: 100.000.000 đồng

2. BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích theo quy định

* Trích vào chi phí của Công ty

* Trích trừ vào lương công nhân viên

3. Nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ bằng tiền gửi ngân hàng.

4. Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng (sau khi đã trừ đi tất cả các khoản BHXH, BHYT, BHTN)

5. Ngày 1/7/2019 nhân viên Nguyễn Thích Vui (bộ phận bán hàng) xin tạm ứng lương số tiền là 3.000.000 đồng đã được lãnh đạo duyệt và được ứng bằng tiền mặt.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây