Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tình huống thực tế kế toán vốn chủ sở hữu

>> Xem thêm: Tình huống thực tế CCDC

1. Ngày 01/03/2019 Công ty Cổ phần Như Ý phát hành thêm 10.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Với phương án phát hành như sau:

– 70% cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo giá phát hành bằng mệnh giá. Nếu có chênh lệch về giá sẽ được xử lý chuyển vào quỹ phúc lợi công ty.

– 10% cổ phần phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên theo giá phát hành bằng mệnh giá.

– 20% cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược theo giá phát hành bằng 150% mệnh giá.

– Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành bằng tiền mặt.

2. Ngày 1/6/2019 Côn gty Như Ý mua lại 10.000 cổ phần đang lưu hành về làm cổ phiếu quỹ. Giá mua là 15.000 đồng/cổ phần đã thanh toán bằng tiền mặt.

3. Trong năm 2018 Công ty có mức lợi nhuận sau thuế là 3.000.000.000 đồng. BGĐ quyết định tạm chia lãi theo các hình thức sau:

– Chia lãi cho thành viên góp vốn là: 500.000.000 đồng

– Trích quỹ đầu tư phát triển là: 100.000.000 đồng

– Trích quỹ khen thưởng là: 80.000.000 đồng

– Trích quỹ phúc lợi là: 50.000.000 đồng

4. Ngày 31/12/2018 Công ty Như Ý kiểm kê và đã ghi vào biên bản kiểm kê lại hàng hoá và phát hiện như sau:

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây