Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tình huống thực tế TSCĐ

>> Xem thêm: Tình huống thực tế CCDC

Công ty Như Ý trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

Biết rằng, Công ty Như ý hạch toán kế toán theo TT 200 và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.

TSCĐ hình thành từ nguồn vốn XDCB

Ngày 10/10/2018 Công ty Xây dựng Bền Vững đã bàn giao nhà xưởng cho Công ty Như Ý. Hai bên đã tiến hành kiểm tra và ký biên bản bàn giao và xác nhận quyết toán với tổng mức chi phí xây dựng là 600.000.000 đồng thuế GTGT là 10%. Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn XDCB.

Tăng TSCĐ từ nguồn vốn đầu tư XDCB

Ngày 01/01/2019 mua TSCĐ là1 máy cắt CNC sử dụng ở bộ phận sản xuất, giá mua theo hoá đơn GTGT là 60.000.000 đồng thuế GTGT là 10%, chi phí vận chuyển chi bằng tiền gửi ngân hàng là 1.000.000 đồng (thuế GTGT 10%). TSCĐ này do nguồn vốn ĐTXDCB đài thọ.

Tăng TSCĐ từ nguồn vốn đầu tư phát triển

Ngày 01/01/2019 mua 1 bộ máy điều hoà sử dụng ở bộ phận bán hàng, giá mua theo hoá đơn GTGT là 50.000.000 đồng thuế GTGT là 10%, chi phí lắp đặt trả bằng tiền gửi ngân hàng là 1.000.000 đồng (thuế GTGT 10%). TSCĐ này do nguồn vốn đầu tư phát triển tài trợ.

Tăng TSCĐ từ nguốn vốn vay ngắn hạn

Ngày 01/01/2019 mua 1 oto sử dụng ở bộ phận Quản lý, giá mua theo hoá đơn GTGT là 500.000.000 đồng thuế GTGT là 10%, lệ phí trước bạ chi bằng tiền mặt là 5.000.000 đồng. TSCĐ này dùng nguồn vốn vay ngắn hạn để mua.

Giảm TSCĐ do thanh lý

Ngày 9/9/2019 Công ty Như Ý thanh lý TSCĐ là 1 oto cũ có nguyên giá là 500.000.000 đồng, thời gian sử dụng là 12 năm, đã trích khấu hao 480.000.000 đồng. Chi phí thanh lý là 3.000.000 đồng được chi trả bằng tiền mặt. Thu nhập thanh lý bán phế liệu là 1.000.000 bằng tiền mặt.

Khấu hao TSCĐ

Tính đến ngày 01/09/2019 Công ty Như Ý thực hiện trích khấu hao TSCĐ của từng bộ phận như sau:

– Bộ phận Bán hàng là: 20.000.000 đồng

– Bộ phận QLDN là: 18.000.000 đồng

Sửa chữa lớn TSCĐ

Ngày 01/09/2019 Công ty Như ý tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ tại bộ phận QLDN với chi phí sửa chữa là 6.000.000 đồng thuế GTGT là 10%. Công việc sửa chữa đã hoàn thành và đưa TS vào sử dụng, chi phí sửa chữa được phân bổ làm 3 tháng bắt đầu từ ngày 1/9/2019.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây