Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Tình huống thực tế của kế toán chi phí, giá thành

Công ty Như Ý, áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, Áp dụng thuế GTGT thuế theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các nghiệp vụ phát sinh như sau:

Nghiệp vụ 1 :

Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :
Tài khoản 152 : 150.000.000 đồng
Trong đó: Tài khoản 1521 (Số lượng 6.000 kg x 20.000) 120.000.000 đồng
Tài khoản 1522 (Số lượng 2.000 kg x 15.000) 30.000.000 đồng
Tài khoản 154 : 4.500.000 đồng
Trong đó: Vật liệu chính: 3.000.000 đồng
Vật liệu phụ: 1.500.000 đồng

Nghiệp vụ 2

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

  1. Xuất kho 4.000 kg nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm.
  2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 50.000.000 đồng, cho bộ phận phục vụ sản xuất 5.000.000 đồng, và bộ phận quản lý phân xưởng 10.000.000 đồng.
  3. Xuất kho 1.000 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và 100 kg dùng ở bộ phận quản ý quản lý phân xưởng.
  4. Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng chưa thanh toán cho người bán bao gồm 10% thuế GTGT là 16.500.000 đồng.
  5. Khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất sản phẩm là 8.000.000 đồng, các phương tiện quản lý tại phân xưởng là 2.000.000 đồng.
  6. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan là 21.5% kể cả phần trừ lương là 10.5%
  7. Chi phí điện, nước phát sinh tại phân xưởng sản xuất thanh toán bằng tiền mặt theo hoá đơn là 9.000.000 đồng, thuế GTGT 10%
  8. Phân xưởng sản xuất được 4.500 sản phẩm nhập kho thành phẩm. Cuối kỳ còn 800 sản phẩm dở dang, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất, mức độ hoàn thành là 60%, doanh nghiệp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Phế liệu thu hồi nhập kho là 2.500.000 đồng. Nguyên vật liệu chính thừa để tại phân xưởng là 300 kg.

Trong kỳ các bạn kế toán trong Công ty hạch toán và tính giá thành sản phẩm

Xuất kho vật liệu chính

Tiền lương phải trả

Xuất kho vật liệu phụ

Dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán

Trích khấu hao tài sản cố định

Các khoản trích theo lương phải trả

Các chi phí phát sinh

Nguyên vật liệu chính thừa

Các bạn cần tham khảo phân lớp chi phí và tính giá thành nâng cao xin bấm tại đây

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây