Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 15/5/2017:  Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

 

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:

  1. Thông tư số 130/2016/TT-BTCngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
  2. Thông tư số 20/2017/TT-BTCngày 06 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTCngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính), có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

 

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015; Thay thế cho Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Điều 3 (Nguyên tắc hợp nhất văn bản), Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012 về Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Việc hợp nhất văn bản không được làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bản được hợp nhất”.

          Điều 4 (Sử dụng văn bản hợp nhất) quy định: “ Văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật”.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây