Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định về lệ phí trước bạ

Thông tư 20/2019 sửa đổi quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tại địa phương căn cứ  quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP) và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 20/2019/TT-BTC để xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại địa phương.

Ngoài ra, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô và xe máy quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị định 140/2019/NĐ-CP (trừ rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô) là giá tại Quyết định 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 (Bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy áp dụng từ ngày 10/4/2019).

Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi  Thông tư 301/2016/TT-BTC về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2019.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây