Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

Nghị định 92/2013/NĐ-CP gồm 6 Điều, quy định chi tiết một số Khoản của Điều 1, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể:

  • Áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.
  • Áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% đối với thu nhập từ đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội.
  • Áp dụng thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.
  • Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại.

Nghị định 92/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (13/8/2013). 

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây