Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả kinh doanh

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp luôn là một công việc quan trọng của kế toán quản trị. Có những chỉ tiêu nào thường dùng để đánh giá được hiệu quả kinh doanh?

Hiệu quả kinh doanh thể hiện mối quan hệ tương đối giữa kết quả kinh doanh và phương tiện tạo ra kết quả nên chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh thường có dạng như công thức (1).

Trong công thức (1), kết quả kinh doanh thường là lợi nhuận hoặc doanh thu, trong đó nhà phân tích có thể sử dụng rất nhiều chỉ tiêu lợi nhuận (lợi nhuận sau thuế thu nhập DN, lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận trước thuế và lãi vay, lợi nhuận thuần của hoạt động kinh doanh, lợi nhuận gộp).

Phương tiện tạo ra kết quả cũng được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu như tài sản (tổng tài sản, từng loại tài sản), tổng vốn đầu tư, vốn chủ sỡ hữu , chi phí, thậm chí là doanh thu( trong trường hợp kết quả kinh doanh thể hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận). Do có nhiều chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh cũng như phương tiện tạo ra kết quả đó nên có rất nhiều chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của DN và mỗi chỉ tiêu đó sẽ thể hiện một ý nghĩa nhất định.

Các công thức 2,3,4,5 và 6 thể hiện các chỉ tiêu thường được sử dụng nhất để đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của DN.

Trong đó, ROA là chỉ số đo lường mức sinh lợi của một công ty so với chính tài sản của nó. Vì vậy, chỉ số này sẽ cho biết một công ty sử dụng tài sản để kiếm lời hiệu quả như thế nào.

ROE lại là thước đo về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nói cách khác, ROE đo đếm doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu đồng lãi dựa trên số vốn tự có.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây