Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Chiết khấu thương mại

Trường hợp 1: Mua 1 lần được hưởng chiết khấu thương mại luôn là 10% trên giá đã bao gồm thuế GTGT.

Tình huống thực tế : Công ty A xuất bán 10 thùng hàng đơn giá là 10.000.000 đồng/ thùng thuế GTGT 10% cho Công ty B. Công ty B đã thanh toán bằng chuyển khoản. Khoản CKTM là 10% trên giá đã bao gồm thuế GTGT (nếu có).

Khi viết hóa đơn Công ty A (Bên bán) xuất hóa đơn như sau

STT  Nội dung  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền
1  Thùng hàng             10   9,000,000   90,000,000
         
         
 Thành tiền       90,000,000
 Thuế GTGT 10%         9,000,000
 Tổng thanh toán       99,000,000

Cách hạch toán chiết khấu như sau: (Vì giá trên hóa đơn là giá đã giảm nên khoản chiết khấu này sẽ không thể hiện trên tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại)

Công ty A (Bên bán)   Công ty B (Bên mua)  
Nợ TK 112: 99.000.000
Có TK 511: 90.000.000
Có TK 3331: 9.000.000
Nợ TK 156: 90.000.000
Nợ TK 1331: 9.000.000
Có TK 112: 99.000.000  

Trường hợp 2: Mua nhiều lần mới đạt được CKTM => Số tiền chiết khấu được thể hiện ở lần mua cuối cùng

Tình huống thực tế: Công ty A xuất bán lần 1 là 5 thùng hàng đơn giá là 10.000.000 đồng/ thùng, thuế GTGT 10% cho Công ty B  và trong hợp đồng có ghi, Công ty B nếu mua từ 10 thùng trở lên sẽ được hưởng CKTM 10% đã bao gồm thuế GTGT.

+ Lần 2 là 3 thùng hàng giá thanh toán là 30.000.000 đồng (Chưa đủ điều kiện CKTM)

+ Lần 3 là 2 thùng hàng giá thanh toán là 20.000.000 đồng (đủ điều kiện CKTM)

Công ty A viết hóa đơn như sau:

STT  Nội dung  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền
1 Thùng hàng 2 10,000,000 20,000,000
   Chiết khấu TM         10,000,000
         
 Thành tiền         10,000,000
 Thuế GTGT 10%           1,000,000
 Tổng thanh toán         11,000,000

Cách hạch toán:

Bên bán  Bên mua
 Nợ TK 131   11,000,000 Nợ TK 156   10,000,000
 Có 511   10,000,000 Nợ TK 1331     1,000,000
 Có 3331     1,000,000 Có TK 331   11,000,000

Trường hợp 3: Số tiền CKTM Cty B được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng => Thì phải lập riêng 1 tờ hóa đơn cho phần CKTM đó.

Tình huống thực tế: Công ty A xuất bán thùng hàng cho Công ty B với thỏa thuận, mua từ 10 thùng hàng trở lên được hưởng CKTM là 10% trên giá đã bao gồm thuế GTGT

+ Đơn giá chưa VAT: 20.000.000 đồng/bộ

+ Thuế GTGT 10%: 2.000.000 đồng/bộ

+ Lần 1 Công ty B mua là 5 thùng hàng đơn giá là 10.000.000 đồng (Chưa đủ điều kiện CKTM)

+ Lần 2 Công ty B mua là 4 thùng hàng giá thanh toán là 40.000.000 đồng (Chưa đủ điều kiện CKTM)

+ Lần 3 Công ty B mua là 1 thùng hàng giá thanh toán là 20.000.000 đồng (đủ điều kiện CKTM, nhưng do số tiền được CKTM là 22.000.000) (lớn hơn giá trị tiền hàng của lần mua hàng cuối là 11.000.000).

Công ty A sẽ xuất hóa đơn riêng như sau:

STT  Nội dung  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền
1  Chiết khấu TM         20,000,000
   (kèm theo chứng từ…)      
         
 Thành tiền         20,000,000
 Thuế GTGT 10%           2,000,000
 Tổng thanh toán         22,000,000

Hạch toán nghiệp vụ này như sau:

Bên bán  Bên mua
 Nợ TK 521   20,000,000 Nợ TK 331   22,000,000
 Nợ TK 3331     2,000,000 Có TK 156/632   20,000,000
 Có TK 131   22,000,000 Có TK 1331     2,000,000

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây