Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Nghị định 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 4, Nghị định 209/2013/NĐ-CP về Thuế giá trị gia tăng. (13/11/2019)
Nghị định 10/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi quy định trong kê khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam như sau: + Thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương […]
2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan về thuế TNDN và GTGT (13/11/2019)
Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ban hành ngày 15/12/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP;  Nghị định số 146/2017/NĐ-CP bao gồm các quy định về các khoản được trừ khi tính thuế TNDN, hoàn thuế GTGT… Quy định về Thuế TNDN Phần chi vượt mức […]
3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế (13/11/2019)
Nghị định 100/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của 4 Nghị định về thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt, Quản lý thuế và các Nghị định số 129/2013/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Thứ nhất: Bổ sung các đối tượng vào diện không chịu thuế GTGT: […]
4 Nghị định số 12/2015/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật và Nghị định thuế (13/11/2019)
Nghị định 12/2015/NĐ-CP ban hành  ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Cụ thể, nội dung của Nghị định 12/2015/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của […]
5 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế (08/11/2019)
Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 về thuế Thu nhập doanh nghiệp; Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 về thuế GTGT; Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 về thuế TNCN; Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 về Luật Quản lý thuế. Những nội dung đã được thay đổi, bổ sung  như sau: 1 – Bổ […]
6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng. (08/11/2019)
Một số điểm mới của Nghị định: Thứ nhất: nhà ở xã hội được đưa vào danh mục hàng hóa chịu thuế suất ưu đãi 5%: Nhà ở xã hội do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở xã hội như giá […]
7 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng (08/11/2019)
Nghị định 92/2013/NĐ-CP gồm 6 Điều, quy định chi tiết một số Khoản của Điều 1, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể: Áp dụng […]
8 Thông tư 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số. (31/10/2019)
          Thông tư 17/2018/TT-BTC ban hành ngày 09/02/2018, áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp phí dịch vụ duy […]