Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán
STT Nội dung
1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/20195 sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015  hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế (19/12/2019)
Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: – Thời gian nộp hồ sơ thuế: + Quy định rõ về  […]
2 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015  hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế (19/12/2019)
Với các quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế, cơ quan Thuế đã chuyển việc hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử (khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử) sang việc hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng phương […]
3 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016  hướng dẫn về Lệ phí Môn bài (18/12/2019)
          Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài. Thông tư 302/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Thông tư 302/2016/TT-BTC bãi bỏ Điều 17 Thông tư số    […]
4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về Lệ phí môn bài. (18/12/2019)
Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kể từ ngày Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật […]
5 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 15/5/2017:  Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)
  Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số […]
6 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016 về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)
       Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: – Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một […]
7 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 23/4/2019:  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)
                   Điều 3 (Nguyên tắc hợp nhất văn bản), Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012 về Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Việc hợp nhất văn bản không được làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bản được hợp nhất”. […]
8   Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (18/12/2019)
          Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung […]