Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Kế hoạch ngân sách

MỤC ĐÍCH

Quy trình lập kế hoạch ngân sách có rất nhiều, tuy nhiên chúng ta có thể xem xét qua 4 mục đích chính:

  • Dự báo: Ước lượng về kế hoạch thực hiện của kỳ tới dựa trên nguồn lực hiện có.
  • Phân bổ nguồn lực: Mỗi DN đều có một mức độ các nguồn lực về con người, vốn, tài sản….Do đó, việc lập kế hoạch cũng là một cách để doanh nghiệp phân bổ một cách hợp lý nguồn lực của doanh nghiệp.
  • Là thước đo: Việc lập kế hoạch chính là thước đo cho việc thực hiện trong thời gian tới, là “điểm” để nhà quản trị doanh nghiệp so sánh kết quả thực hiện được so với sự kỳ vọng của doanh nghiệp.
  • Là mục tiêu thực hiện: Việc lập kế hoạch là sự cân đong đo đếm của các phòng ban cho kế hoạch thực hiện kỳ tới, sự kỳ vọng của các cổ đông và đó chính là mục tiêu chung mà DN hướng đến.

KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

>> Xem thêm: Quản trị chi phí, giá thành

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây