Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006; Quy định chi tiết về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của Pháp luật.

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 bao gồm 9 Chương, 120 Điều.

Chương I: Quy định chung: quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế; Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế; Trách nhiệm của Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân khác trong việc quản lý thuế.

Chương II: Đăng ký thuế (thời hạn, hồ sơ, địa điểm…).

Chương III: Kê khai, tính thuế (Nguyên tắc kê khai và tính thuế, hồ sơ thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ, trách nhiệm của cơ quan thuế).

Chương IV: Ấn định thuế (Nguyên tắc; Ấn định thuế khi người nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật về thuế; Xác định thuế khi khoán thuế; Trách nhiệm của người nộp thuế và cơ quan thuế).

Chương V: Nộp thuế (Thời hạn, địa điểm, hình thức và đồng tiền nộp thuế; Gia hạn nộp thuế; Xử lý tiền thuế nộp thừa).

Chương VI: Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (trrong trường hợp xuất cảnh, giải thể, phá sản, tổ chức lại doanh nghiệp và kế thừa nghĩa vụ nộp thuế).

Chương VII: Thủ tục hoàn thuế (Các trường hợp được hoàn thuế và hồ sơ; Trách nhiệm của cơ quan thuế).

Chương VIII: Thủ tục miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (Hồ sơ; thời hạn giải quyết miễn, giảm thuế; Hồ sơ, thẩm quyền giải quyết xóa nợ tiền thuế, tiền phạt).

Chương IX: Thông tin về người nộp thuế (Thu thập, xử lý và quản lý thông tin người nộp thuế; Trách nhiệm cung cấp thông tin của người nộp thuế, bảo mật thông tin của người nộp thuế; công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế).

Chương X: Thanh tra, kiểm tra thuế (Nguyên tắc; kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tai trụ sở người nộp thuế; Thời hạn, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra thuế; Nghĩa vụ, quyền của đối tượng thanh tra thuế; Áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế).

Chương XI: Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (Các biện pháp cưỡng chế; Thẩm quyền quyết định và trách nhiệm tổ chức thi hành các biện pháp cưỡng chế).

Chương XII: Xử lý vi phạm pháp luật về thuế (Các hành vi vi phạm; Nguyên tắc, thủ tục xử phạt hành vi vi phạm; Thời hiệu; Xử lý vi phạm đối với cơ quan thuế, công chức thuế, với ngân hàng và tổ chức tín dụng…).

Chương XIII: Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện (Người nộp thuế có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền; Khởi kiện quyết định quả cơ quan thuế, công chức thuế).

Chương XIV: Điều khoản thi hành (Những quy định tại luật này bãi bỏ các quy định về quản lý thuế trong các luật, pháp lệnh về thuế và Luật Hải quan).

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007.

>> Xem văn bản đầy đủ tại đây

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây