Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế

Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014  sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; Có hiệu lực từ 01/01/2015.  Đối với Thuế Tài nguyên, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 2và Khoản 5, Điều 9 của Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 như sau:

“7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.”.

( Luật 45/2009 quy định là: 7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất.)

2. Sửa đổi khoản 5 Điều 9 như sau:

“5. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt.”.

( Luật 45/2009 quy định là: 5. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt.)

Xem văn bản đầy đủ tại đây

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây