Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế (gồm thuế Thu nhập cá nhân).

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 và Luật số 26/2012/QH13.

Các sửa đổi, bổ sung đó có nội dung chủ yếu như sau:

  • Miễn Thu nhập cá nhân đối với:

 + Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

            + Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

          – Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây.

          – Đối với thu nhập của cá nhân kinh doanh.

            Từ ngày 01/01/2015 cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau: Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%; Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%; Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%; Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%

Xem văn bản đầy đủ tại đây

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây