Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện

Hỏi: So với các quy định về hóa đơn giấy thì Nghị định về hóa đơn điện tử có gì mới ?

Đáp: Ngày 12/09/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử có một số điểm mới đáng lưu ý như sau:

Đối tượng được tiếp tục sử dụng Hóa đơn giấy

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Thời gian áp dụng Hóa đơn điện tử

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp được cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 (Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra ) cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Loại hóa đơn điện tử

Ngoài hóa đơn GTKT, GTTT, hóa đơn điện tử còn bao gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử …

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là hóa đơn điện tử.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được tạo lập ngay khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành Chứng từ giấy

Hóa đơn điện tử chuyển đổi thành chứng từ giấy (hóa đơn giấy) không có giá trị trong giao dịch, thanh toán mà chỉ để phục vụ để lưu trữ ghi sổ, theo dõi theo quy định trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo trên máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.

Các nhóm đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Nhóm 1: Sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại.

Hoặc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang hoạt động có đủ 3 điều kiện dưới đây:

  1. Có giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử (Nộp báo cáo thuế hàng tháng, quý);
  2. Có hệ thống phần mềm kế toán;
  3. Phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Nhóm 2: Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Nhóm 3: Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên; hoặc: Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nêu trên nhưng thực hiện kê khai thuế hàng tháng, quý với CQT, nếu có nhu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Nhóm 4: Sử dụng hóa đơn điện tử in từ máy tính tiền

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018.

Nhóm 5: Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được cấp theo từng lần phát sinh

Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh. Cụ thể là:

Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác hộ, cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tạiđịa chỉ đã đăng ký;

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác hộ, cá nhân kinh doanh thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế;

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đẻ thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế nhưng không lập hóa đơn điện tử cho khách hàng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí cho Hộ, cá nhân kinh doanh; Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí trong 12 tháng cho: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vơcj nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng có doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên và trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ từ 10 tỷ đồng trở lên.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử  có thu phí với người mua, sau khi đã ký hợp đồng với Tổng cục Thuế.

Xem thêm