Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT

Nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

1) Áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với các doanh nghiệp có doanh thu không quá 20 tỷ đồng theo quy định tại Điểm 2, Khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN

2) Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội theo quy định tại Điểm 2b, Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.

3) Áp dụng thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định Khoản 3, Điều 1 và giảm 50% mức thuế suất GTGT với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại quy định tại Khoản 3, Điều 2 Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế GTGT.

Nghị định 92/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 13/08/2013.

  Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây