Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày16/10/2013 hướng dẫn về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp và Thuế Giá trị gia tăng

Thông tư 141/2013/TT-BTC quy định cụ thể việc áp dụng Thuế suất thuế TNDN 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng, bao gồm: Nguyên tắc tính tổng doanh thu, các khoản thu nhập được tính và không được tính vào doanh thu hưởng thuế suất 20%, nguyên tắc xác định thu nhập được hưởng thuế suất 20%.

Việc áp dụng Thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội: Thông tư quy định cụ thể cách xác định thu nhập được hưởng thuế suất 10%, và cách tính thuế trong trường hợp này.

Về Thuế Giá trị gia tăng: Hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% khi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; và giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại.

Thông tư 141/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2013.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây