Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Thông tư 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2017 bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

Nội dung bị bãi bỏ cụ thể: “Ví dụ 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng.

Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng; công ty A không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này;

Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng).”

“ Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC được tiếp tục thực hiện.”

Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây