Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Thông tư 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC về Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

1. Bổ sung trường hợp tạm dừng cưỡng chế thu nợ thuế (Khoản 3 Điều 5)

Tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế… đã được cơ quan thuế ban hành một trong các văn bản sau:

– Quyết định nộp dần tiền thuế nợ;

– Quyết định gia hạn nộp thuế;

– Thông báo không tính tiền chậm nộp.

2) Sửa đổi quy định về Thời điểm phải ban hành quyết định cưỡng chế (Điểm b, Khoản 3, Điều 11)

– Sau ngày thứ 90 kể từ ngày: Số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn cho phép nộp dần tiền thuế nợ … (thay cho quy định cụ thể: Quyết định cưỡng chế phải được ban hành trong ngày thứ 91 như trước đây).

– Ngay sau ngày hết thời hạn gia hạn nộp thuế;

– Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thời hạn đã ghi trong quyết định xử phạt.

3) Bỏ việc phong tỏa tài khoản với số tiền bằng với số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ khi được yêu cầu cung cấp thông tin (Điểm d, Khoản 3, Điều 11).

Thông tư 87/2018/TT-BTC được ban hành ngày 27/09/2018, có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Xem toàn văn tại đây

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây