Cộng đồng nghề kế toán Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm nghề kế toán

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016:              Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân,          Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân  và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định về thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Việc cập nhật được các quy định về thuế Thu nhập cá nhân sẽ cần rất nhiều thời gian đối chiếu giữa cá văn bản được sửa đổi, bổ sung. Hotroketoan sẽ gửi tới các bạn văn bản hợp nhất các Nghị định, Thông tư liên quan.

Điều 3 (Nguyên tắc hợp nhất văn bản), Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012 về Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Việc hợp nất văn bản không được làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bản được hợp nhất”.  Điều 4 (Sử dụng văn bản hợp nhất) quy định: “ Văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật”.

Xem văn bản đầy đủ tại đây.

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại đây