Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện
STT Nội dung
1 Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp (08/08/2018)
Quy định về hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ và sổ sách kế toán
2 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa (08/08/2018)
Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
3 Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về ban hành Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa (08/08/2018)
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 và các nghị định liên quan
4 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa (08/08/2018)
Các điểm sửa đổi và bổ sung của Nghị định 51/2010/NĐ-CP
5 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp (08/08/2018)
Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp theo Luật Kế toán và các Nghị định
6 Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (06/08/2018)
Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Luật kế toán, Nghị định và đề nghị của các cấp ban ngành
7 Nghị định số: 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước (03/08/2018)
Những thông tin cần biết để lập báo cáo tài chính nhà nước đúng với quy định