Hỗ trợ kế toán Chia sẻ để hoàn thiện
STT Nội dung
1 Thông tư 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC về Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. (04/09/2019)
Bổ sung trường hợp tạm dừng cưỡng chế thu nợ thuế (Khoản 3 Điều 5) Tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế… đã được cơ quan thuế ban hành một trong các văn bản sau: – Quyết
2 Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (08/10/2018)
Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính
3 Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (08/10/2018)
Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế
4 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (03/10/2018)
Thông tư này hướng dẫn về danh mục, nguyên tắc xác định mức thu, căn cứ xác định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí
5 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (02/10/2018)
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
6 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (27/09/2018)
Việc quyết định mức thu đối với từng khoản phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định theo khoản 1 Điều 22
7 Thông tư số 17/2018/TT-BTC ngày 09/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 305/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, quản lý, sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số (27/09/2018)
Không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ký hợp đồng với thuê bao trước ngày 01 tháng 01 năm 2017
8 Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 22/01/2018 hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy … (27/09/2018)
Ô tô, xe máy nêu tại Thông tư này không bao gồm rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung